ท่านประธานบริษัท คุณพรทิพย์ ล้อสีทอง ได้มอบเล่ม KPI (Key Performance Indicator) ประจำปี 2560 ให้แก่ฝ่ายบริหารและทีมงาน ที่ภัตตาคาร ครัวข้าวหอม วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถือว่าเป็นธรรมเนียมกันทุกปี สำหรับการส่งมอบเล่ม KPI เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นฝ่ายขับเคลื่อนในองค์กร มีเป้าหมาย มีแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ ท่านประธานบริษัทฯ ได้มอบเล่มด้วยตัวเอง ได้ถ่ายรูปร่วมกันกับทีมงานเพื่อเป็นเกียรติ