คุณวิเชียร บำเรอรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จัดกิจกรรมพบพนักงาน เป็นประจำ โดยจะจัด 2 เดือน/ครั้ง เพราะท่านถือว่าจะได้เป็นเวที ให้ผู้บริหารได้มาพูดคุยกับพนักงานอย่างใกล้ชิด และชี้แจงในเรื่องต่างๆ ของทางบริษัทฯ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้นสอบถามในปัญหาต่างๆ หรือร้องทุกข์ และทางบริษัทฯ จะได้หาแนวทางการแก้ไขให้แก่พนักงานได้ทันท่วงที ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานในวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา