เงาะ\nRambutan (Nephelium lappaceum)

เงาะทั้งลูก 24-30 ลูก/กิโลกรัม