สับปะรด (ปัตตาเวีย, ภูเก็ต)\nPineapple – Pattavia, Phuket (Ananas comosus)

เปลือกสับปะรดเจาะ 80 / 100 / 130 cc 
เนื้อสับปะรดเสียบไม้ 60-70 กรัม/ไม้