บริษัท ไอ.ที. ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด มุ่งเน้นและตระหนักในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และปลอดภัย ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

 
บริษัทฯ มุ่งเน้นและตระหนักในการรับประกันคุณภาพการผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมีการตรวจสอบและควบคุม คุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
 
วัตถุดิบ ต้องผ่านการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์ตามระบบ การคัดเลือกผู้ขาย (Approved Vendor list) เพื่อยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยในเบื้องต้นก่อนผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต
 
บริษัทฯ มีการควบคุมและเข้มงวดทางด้านสุขลักษณะในโรงงาน เช่น การควบคุมน้ำ และน้ำแข็งที่ใช้ในโรงงาน, การทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร, การควบคุมการปนเปื้อน, การควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์พาหนะ, สุขอนามัยของพนักงาน ตลอดจนการจัดเก็บรักษา ทำให้กระบวนการผลิตได้ผ่านการรับรองการปฏิบัติการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP), ระบบคุณภาพ HACCP และได้รับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 9001:2008 และ ISO 22000:2005
 
บริษัทฯ ตระหนักว่า คุณภาพของสินค้า มิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใด หากแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน นับตั้งแต่พนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการผลิตอาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพและปลอดภัย