มาก ปานกลาง

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ทุเรียน (หมอนทอง)
     

มังคุด
   

กล้วยไข่

ขนุน

ลำไย

ลิ้นจี่
                 

มะม่วงน้ำดอกไม้
     

ละมุด
                 

มะพร้าว